Silver

Year 5

Ihtasham Naveed 5T

Zara Iqbal 5B

Aisha Ikram 5B

Year 4

Khadija Qasim 4H

Adhyan Baksh 4H

Year 3

Abdullah Nasim 3D

Ibrahim Nasim 3I